رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 19 آبان 1395 - 00:01
  • کد خبر : ۱۹۲
  • مشاهده :  111 بازدید
  • چاپ خبر : یازدهمین طرح اطعام به نیازمندان در شهر خومه زار اجرا شد / رادیو ممسنی + عنوان

یازدهمین طرح اطعام به نیازمندان در شهر خومه زار اجرا شد / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: به مناسبت ماه محرم و صفر جوانان شهر خومه زار بسته های غذایی به خانواده های نیازمند اهداء کردند. یوسفعلی شکری از دست اندر کاران این حرکت مردمی به خبرنگار نورآنلاین گفت: برخی از جوانان شهر خومه زار از سال ۸۹ طرحی را با همکاری  خیرین راه اندازی کردند تا سبد غدایی را […]

رادیو ممسنی:

به مناسبت ماه محرم و صفر جوانان شهر خومه زار بسته های غذایی به خانواده های نیازمند اهداء کردند.

یوسفعلی شکری از دست اندر کاران این حرکت مردمی به خبرنگار نورآنلاین گفت: برخی از جوانان شهر خومه زار از سال ۸۹ طرحی را با همکاری  خیرین راه اندازی کردند تا سبد غدایی را به خانوارهای نیازمند و به ویژه ایتام اهداء کنند.

هم اکنون یازدهمین دوره آن در ماه های محرم و صفر برگزار شد. این گروه مردمی همچنین در مناسبت هایی چون ماه رمضان، نوروز، بازگشایی مدارس بسته های غذایی و پوشاک را در اختیار نیازمندان  و ایتام قرار میدهند البته کمک به بیماران سرطانی و تهیه چندین جهیزیه از دیگر برنامه های آنها بوده است.

وی در پایان گفت: خوشبختانه این حرکت فرهنگی جوانان خومه زار انعکاس مناسبی داشته است و هم اکنون در بسیاری از نقاط شهرستان ممسنی نیز شاهد اجرای چنین برنامه هایی هستیم.

طرح اطعام به ایتام خومه زار <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Aban/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(8).jpg” style=”width: 400px; height: 225px; margin: 5px 63px; border-width: 2px; border-style: solid;”/>طرح اطعام به ایتام خومه زار <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Aban/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(7).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 400px; height: 225px; margin: 5px 63px; border-width: 2px; border-style: solid;”/>طرح اطعام به ایتام خومه زار <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Aban/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(6).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 400px; height: 225px; margin: 5px 63px; border-width: 2px; border-style: solid;”/>طرح اطعام به ایتام خومه زار <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Aban/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(5).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 400px; height: 225px; margin: 5px 63px; border-width: 2px; border-style: solid;”/>طرح اطعام به ایتام خومه زار <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Aban/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(4).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 400px; height: 225px; margin: 5px 63px; border-width: 2px; border-style: solid;”/>طرح اطعام به ایتام خومه زار <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Aban/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(3).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 400px; height: 225px; margin: 5px 63px; border-width: 2px; border-style: solid;”/>طرح اطعام به ایتام خومه زار <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Aban/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(2).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 400px; height: 225px; margin: 5px 63px; border-width: 2px; border-style: solid;”/>طرح اطعام به ایتام خومه زار <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Aban/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20(1).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 400px; height: 225px; margin: 5px 63px; border-width: 2px; border-style: solid;”/>

پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴

    منبع: نورآنلاین

    اخبار مرتبط


    ارسال دیدگاه